Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest

Akademicka” Przychodnia Lekarska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-649), ul.Piątkowskiej 94 (dalej „Przychodnia”).

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się mailowo: akademicka_pl@wp.pl

lub korespondencyjnie: ul.Piątkowska 94, 60-649 Poznań.

Przychodnia jako podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza dane osobowe pacjentów w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowotnej i zarządzania usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również na podstawie polskich przepisów i ustaw z obszaru prawa medycznego, m.in. Ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z póź. zm.) i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z póź. zm.).

Dane osobowe pacjenta mogą być przetwarzane także na podstawie zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Każdy pacjent posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.